GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE KVKK KAPSAMINDA İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ  

Bu aydınlatma metni, siz değerli ziyaretçilerimizin paylaştığı kişisel verilerin, Genç Yetenekler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  alınmasına, saklanmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreçle ilgili kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 Biz Kimiz ?

07.04.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun kapsamında Genç Yetenekler ‘Veri Soumlusu’ sıfatına haiz olup gerekli yükümlülükleri yerine getirmek için gereken özeni göstermeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Neden Topluyoruz ?

Anket sürecinde işlenecek kişisel veriler;

 • Ziyaretçilerimizin vereceği yanıtların gerekli değerlendirmelerinin yapılması  ve bunların İnsan Kaynaklarımız tarafından incelenmesi amacıyla  sınırlı ve ölçülü olarak  işlenir.
 • Onaylanan kullanıcılar, veritabanımıza  Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ( md. 5 f.2)  kaydedilir. Sitemiz dışında 3. kişilerle paylaşılmamaktadır. Onaylanmayan kullanıcıların tüm bilgileri temizlenir.
 • İlgili kişiler olarak Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınız :
 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Bu  haklarınızı bizlere başvurarak  kullanabilirsiniz. Veri sorumlusu olarak bizler, veri sahibinin ilgili maddede belirtilen haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ediyoruz.

Açık Rıza / Yasal Onaylama Yöntemi

Açık rıza vererek yukarıda açıkladığımız aydınlatma metni ışığında kişisel verilerinizin belirttiğimiz kanuni koşullar ve sınırlar içinde işlenmesini kabul etmiş olursunuz.


Copyright © 2021
Developed by Yenilikçi Genç Yetenekler